نقد و بررسی بالاشهری
دروغ چخان لاف شایعه تهدید انتقاد از بالاشهری
چهارشنبه 1 تیر‌ماه سال 1390 :: 08:56 ب.ظ ::  نویسنده : بالاشهری ۹۰

                                     

               مر تو را آن کس که فردا جان دهد 

                غم مخور آخر تو را یک نان دهد  

بنام خدا 

سلام 

با نقد و بررسی درگیری در بازار درگهان در خدمت شما هستیم... 

 این داستان واقعی می باشد ...

چکچکای خیله جُون٬ هستَرُم بازار درگاهون٬ نیشتَرُم داخل دُکُن٬ مشتری اصلا نَهُند٬ حوصله مه رفته سر٬ مَش هم نَشَزَده پَر٬ یک نفر شَهُوند از راه دور٬ نگهبانه خدا بی بُکُن کور٬ فکر اُمکِرده مشترین٬ پول تو جیبی مه در هُوند٬ قبض شارژ و برق ایوارد٬ ۸۳۰۰۰ تومن زود بیار٬ اُمگُفت بدو بعد از نماز٬ نگاه نکن مثل گُراز٬ نیم سعت مُونده به نماز٬ با خدا راز و نیاز٬ اُمگُفت برم خیله زود٬ دعا بکنُم تا بکُنم سود٬ اُمگُفت وا ایسوف دُکُن بغلی٬ چاخ و تُلو به چه نغلی٬ بریم الان به مسجد٬ مشتری اصلا ناتِت٬ نه راه مُودید به دلا٬ ایکِرد خنده بَرو ما٬ ایگُفت که وودی ملا!!!٬ اُمگُفت بدو زهر مار٬ وا ما دو تا بَش تو یار٬ بریم مسجد بازار٬  

                     

وسط جاده مُوکرد گیر٬ ۲۰۶ هُوند مثل تیر٬ هو سُهاری مال جاده٬ پرید به شلوار بنده٬ ایی کله مه ایکرد داغ٬ صبح نَمخَرده نون سوراخ٬ ووستاد جلو بازار٬ رفتیم تا بی بزنیم دار٬ ایی ایسوف لاش تُلو٬ ایزد به شیشه ایگُفت Hello ، بدون هیچ سوال و پُرس، ایگُفت چُپ بزن که اته رنگ چُرس، یکتا کَشیده ایکِرد زی بُن گوشی نو، که سری ایخَرد تیلو تیلو، اُمگُفت بَسیشِن که لاغرن مثل مَهر، نینن نَخِل جُونی اصلا وَهر، یک نفر هوند از راه دور، ایی دگه چقدر هَسته فضول، وا سرحدی ایگُفت زهر مار، اَزنی به ماشین اَکُنی فرار، اینهاد مُشت نه روی، وا حَد گاش و حَد زور، کَفت سرحدی وسط جاده، به مثل یک جنازه، اُمگُفت بَسن که چوک مُرد، گَردونی مسکین اَووت خورد، حرکت موکرد رفتیم راه، چند نفر از پُشت شُداد زاغ، هشت،نه نفر سرحدی، لاش تُلو به چه نَرگَتی، ایسوف و دلا شوکِرد فرار، مه مُوندُم وسط بدون چوب و دار، الا دگه اُمکرده جُفت، دست و پااون شون کُلُفت، ایزَد نه بُچ مه وا زور، چِهم مه در هُوند مثل حامور، چِهم مه کَفت به هاشم، اُمگُفت بدو که اُمهسته به تو لازم، مُوکرد سیاست الکی، سرحدی دلی تِرَکی، آخر اُمکشید به خو در، به سوی مسجد مُوزد پَر، رسیدُم رکعت آخر، نماز اُمخوند با دل حاضر، جلو مسجد 30 نفر آدم جمع اُمکرد مه بی کله، به طرف سرحدین مُوکرد حمله، مثل جومونگ وودُم وا جلو، همه به دنبال مه ولو، سرحدین تا به ما شُدید شُوکرد فرار، سوار ماشین وودِن پیش که بِخَرن دار، یافشُون نَمُوکرد مَکِرده دود، اگه به گیر کَفترِن مَکرد به شون وا پُروک . 

                      

         خلاصه که ایی داستان ، حقیقتن و راستان     

   

 
   

تصویر ثابت