نقد و بررسی بالاشهری
دروغ چخان لاف شایعه تهدید انتقاد از بالاشهری
پنج‌شنبه 19 خرداد‌ماه سال 1390 :: 12:20 ق.ظ ::  نویسنده : بالاشهری ۹۰

                                    

                در طواف شمع میگفت این سخن پروانه ای  

         سوختم زاین آشنایان ای خوشا بیگانه ای  

  

به نام خدا 

سلام  

ای مدیر رمکانی خو به ما لعبز اهکرده الا قسمت هفتم اصطلاحات و کلمات جالب جزیرتی روانه بازار ایکرده معلوم نین چند قسمتن هنوز که اهنوشته ادامه دارد ...

ما هم سه تا کلمه به شما مونهاده که به چهار طریق تلفظ اووت و معلوم نین که اصل و نسب و ریشه شون مال کیان ههههههههه 

  

 پچر ـ لِمِس ـ چُلُس ـ دست و پا نِخَشَک 

   ۱- مدیر بالاشهری ۹۰ : چند وقتن که محه پچر سر و کله ای پیدا نین !؟  

مدیر بالاشهری : هونه حق وا تون !!! 

 ۲- دخت بنین جا خو لِمِسی نکن که اخوری یکتا نه زی بن گوش خو 

 ۳- خیجه : چوک تلو بیست سالیشن هر جایی مُومی رفت اَره وا گر مُوم خو !!! 

 آشه : ای چوک خیله چُلُسن !  

۴- غلوم : همی دلاوو دست و پا نِخَشَک مثل چُرس  

 ساله : ههههههه تو مگو نه !!!  

               

 پلَشت ـ سُهار ـ چِلَنت ـ سِگَل 

 ۱- چوک پلَشت دست اهکرده نخه دماغ خو اخییییییییییی !!! 

 ۲- عبدل : خدا کور به سرحدین بکن 

 محمه : بیچه !!! 

 عبدل : مای سُهار رفتن راست شوکرده شوخرده !؟! 

 ۳- مریم : خوراک موخرد وا گر سکینه دل ما گردید  

فاتک : خاچه؟!  

مریم : چِلَنت دست نخه کاسه کاتغی !!!  

۴ - دلا سبیل : چوک دست میار نخه خاک بلند بش سِگَل  

مدی چیرو : ایتو مگو بشُن نه ! گناه شوهسته مسکینن گوزی نکردنن!!!  

نَرگَت ـ گَپ ـ تُلو  

۱- باور بکنی رفتیم کاوور یکتا گوریز موگوناشت به چه نَرگَتیییییی!!!   

۲- مم : بدو که به چوک مش عسل اهخرده نکردن غار  

بپ : بگو غار نکن که لپ لپ گَپُن به تو اخرم !!!    

۳- جعفر : به احمدو اشناسی مال براهیم شون؟  

کمبر : همی تک تُلو هههههههههههه  

                

هرکس چنین کلمه اونه بلدن که به سه یا چهار طریق تلفظ اووت در بخش نظرات مطرح بکن . 

تابستون هم رسید بچه ها کم کم گرم نوودن ! 

اگر خواهی ببری لذت خو 

سرت بر سایه کن و پات بر افتو  

خدا یار و نگهدار ...

 
   

تصویر ثابت